صفحات اجتماعی ندای مهر

الگوی پنج عاملی شخصیت

الگوی پنج عاملی شخصیت

 

الگوی پنج عاملی شخصیت

Robert Mc Care & Paul Costa: Five- Factor Model of Personality

این پرسشنامه را ابتدا خودتان تکمیل کنید و نسخه ای دیگر را به کسی یا کسانی بدهید که شما را خوب می شناسند.

براساس ابعادی که در زیر آمده است ، خود ( دوستتان) را ارزیابی کنید. دور عدد مناسب در مقیاس زیر که دارای 5 درجه است خط بکشید.

1.     واقع بین

1

2

3

4

5

تخیلی

2.     تنبل

1

2

3

4

5

پرکار و زحمتکش

3.     ایمن

1

2

3

4

5

نا امن

4.     تودار و کم حرف

1

2

3

4

5

مهربان و خونگرم

5.     سنگدل

1

2

3

4

5

دلسوز

6.     راحت

1

2

3

4

5

خجول

7.     عدم همیاری

1

2

3

4

5

همیاری

8.     علاقه کم

1

2

3

4

5

علاقه زیاد

9.     ساکت و خاموش

1

2

3

4

5

پر حرف و وراج

10.بی دقت ، مسامحه کار

1

2

3

4

5

وظیفه شناس

11.خونسرد

1

2

3

4

5

نگران

12.کناره گیر

1

2

3

4

5

دوستانه

13.سنتی و قدیمی

1

2

3

4

5

بدیع و نو

14.بی اراده

1

2

3

4

5

جاه طلب

15.کینه توز

1

2

3

4

5

بخشنده

16.خوش خو

1

2

3

4

5

تندخو

17.کناره گیر (ازجامعه)

1

2

3

4

5

اجتماعی

18.رهاکردن و دست کشیدن

1

2

3

4

5

پشتکار داشتن

19.ترسو

1

2

3

4

5

جسور

20.کج خلق

1

2

3

4

5

مهربان و ملایم

 

برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر