صفحات اجتماعی ندای مهر

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان

هامیلتون آی. مک کابین ، جوئن ام.پاترسون ، جانت آر. گذوچووسکی

سنجیدن استرس در بزرگسالان جوان

Young Adult Family Inventory of Life Events and Changes. (YA-FILES)

لطفا در هریک تغییرات اجمالی خانواده را بخوانید و مشخص کنید که آیا این تغییر در 6 ماه گذشته در خانواده شما رخ داده است یا خیر. با گذاشتن علامت ، با توجه مقیاس زیر یکی از سه پاسخ را انتخاب کنید .

1= بله، این تغییر شخصا برای خودم اتفاق افتاده است .

2= بله ، این تغییر برای یکی از اعضای خانواده (ولی نه من) اتفاق افتاده است .

3= خیر، این تغییر برای هیچ یک از اعضای خانواده من اتفاق نیفتاده است .

خانواده به گروهی از اشخاص اطلاق می شود که با ازدواج، خون یا فرزندخواندگی به هم پیوند خورده اند، خواه با هم زندگی کنند و یا از هم دور باشند. یک خانواده ، ناپدری، نامادری، نابرادری، ناخواهری و مادرخوانده یا پدر خوانده را نیز شامل می شود .

لطفا در نظر داشته باشیدکه در این پرسشنامه کلمات پدر، مادر، برادر و نظایر آن به معنی نامادری ، ناپدری، پدر خوانده یا مادر خوانده، قیم، و نظایر آن نیز هست .

تغییرات خانواده

مشخص کنید در 6 ماه گذشته کدام از این تفییرات در خانواده شما رخ داده است ؟

بله

بله

نه برای من

خیر

1) یکی از اعضای خانواده من کار تازه ای شروع کرده است .

1

2

3

2) یکی از والدینم شغل خود را ازدست داده و یا رها کرده است .

1

2

3

3) والدینم طلاق گرفته، ویا باقهر، از هم جدا هستند.

1

2

3

4) یکی از والدینم ازدواج مجدد داشته است .

1

2

3

5) یکی از اعضای خانواده ام ازدواج کرده است.

1

2

3

6) خانواده ام متوجه شده که یکی از اعضای آن اختلال یادگیری دارد .

1

2

3

7) والدینم کودکی را به فرزندی قبول کرده اند .

1

2

3

8) یکی از اعضای خانواده ام، وارد دوره راهنمایی یا دبیرستان شده است .

1

2

3

9) یکی از کودکان یا نوجوانان خانواده وارد دانشگاه، کارآموزی شغلی یا نیروهای مسلح شده است .

1

2

3

10)یکی از والذینم شروع به تحصیل کرده است .

1

2

3

11)برادر یا خواهرم خانه را ترک کرده است .

1

2

3

12)یکی از اعضای جوان ، ولی بزرگسال خانواده ، وارد دانشگاه، کارآموزی شغلی یا نیروهای مسلح شده است .

1

2

3

13)یکی از والدینم یا هردوی آن ها شغل خود را تغییر داده یا شغل تازه ای شروع کرده اند.

1

2

3

14) خانواده به منزل تازه ای نقل مکان کرده است .

1

2

3

15)یکی از اعضای مجرد خانواده باعث بی آبرویی شده است .

1

2

3

16)یک عضو خانواده اقدام به سقط جنین کرده است .

1

2

3

17)برادر یا خواهری متولد شده است .

1

2

3

18)یک عضو مجرد خانواده دوستی از جنس مخالف پیدا کرده است .

1

2

3

19)خانواده به علت فقر تحت قیمومیت تامین اجتماعی یا کمک های دولتی قرار گرفته است .

1

2

3

20)خانواده از آتش سوزی، سرقت، ورشکستگی، یا سایر فاجعه ها صدمه دیده یا نابود شده است .

1

2

3

21)برادر یا خواهری فوت شده است .

1

2

3

22)پدر یا مادر فوت شده اند .

1

2

3

23)یک خویشاوند نزدیک فوت شده است .

1

2

3

24)یکی از دوستان یا اعضای خانواده نزدیک فوت شده است .

1

2

3

25)یکی از اعضای خانواده یا دوستان نزدیک خانواده "اقدام به خودکشی"، یا خودکشی منجر به فوت داشته است .

1

2

3

26)یک عضو خانواده شدیدا یسمار یا مصدوم شده است .

1

2

3

27)یک عضو خانواده در بیمارستان بستری شده است .

1

2

3

28)یکی از اعضای خانواده معلولیت جسمی پیدا کرده یا دچار بیماری دراز مدتی (مانند آسم) شده است .

1

2

3

29)یک عضو خانواده مشکل عاطفی پیدا کرده است .

1

2

3

30)یکی از پدر یا مادر بزرگ ها شدیدا بیمار شده است .

1

2

3

31)پدر یا مادر مسؤولیت بیشتری برای مراقبت از پدر بزرگ یا مادر بزرگ پیدا کرده است.

1

2

3

32)یکی از اعضای خانواده فرار کرده است .

1

2

3

33)خانواده به علت چک بی محل یا هزینه، زیر بار بدهی رفته است.

1

2

3

34)هزینه های خانواده به علت مراقبت های پزشکی، خوراک، پوشاک و سوخت (گاز، نفت و مانند آن ها) افزایش یافته است .

1

2

3

35)اوقات دور بودن پدر یا مادر از خانواده زیاد شده است .

1

2

3

36)یک عضو بزرگسال ولی جوان خانواده در مقابل همکاری و همراهی با خانواده مقاومت می کند .

1

2

3

37)بحث و جدل والدین افزایش یافته است .

1

2

3

38)بحث و جدل نوجوانان خانواده با یکدیگر زیاد شده است .

1

2

3

39)بین والدین و جوانان بحث و ناراحتی بر سر ظاهر افراد (مانند لباس یا ارایش مو) زیاد شده است .

1

2

3

40)بحث بر سر کار کردن در خانه زیاد شده است .

1

2

3

41)یک عضو خانواده از دارو یا مواد مخدر(بدون تجویز دکتر) استفاده می کند .

1

2

3

42)یک عضو خانواده مشروب زیادی می خورد .

1

2

3

43)نوجوان یا جوان خانواده از مدرسه اخراج شده یا ترک تحصیل کرده است .

1

2

3

44)بین والدین و جوانان بحث و ناراحتی بر سر مصرف سیگار، الکل یا مواد مخدر زیاد شده است .

1

2

3

45)یکی از اعضای خانواده به زندان یا مرکز اصلاح و تربیت افتاده است .

1

2

3

46)یک عضو خانواده مورد سرقت یا حمله(جسمی و جنسی) قرار گرفته است .

1

2

3

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387