صفحات اجتماعی ندای مهر

آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون کلمات فراخوان یونگ

آزمون کلمات فراخوان یونگ

Jung’s La Projection Associative

فهرست اول

1- سر

2- سبز

3- آب

4- گزیدن

5- فرشته

6- دراز

7- کشتی

8- چیدن

9- آدم

10- مهربان

11- میز

12-خواهش کردن

13- حکومت

14- لجباز

15- نهال

16-رقصیدن

17- دریا

18- مریض

19- غرور

20-پختن

21- ج.هر

22- بدجنس

23- سوزن

24-شناکردن

25- مسافرت

26- آبی

27- نان

28-تنبیه کردن

29- چراغ

30- ثروتمند

31- درخت

32-اواز خواندن

33- ترحم

34- زرد

35- کوهستان

36-مردن

37- تنها

38- تازه

39- عادت

40-سوار شدن

41- حصار

42- حیوان

43- دفتر

44-تحقیر کردن

45- دندان

46- نادرست

47- مردم

48-احساس کردن

49- کتاب گرسنگی

50- اشتباه

51- قورباغه

52-جدا شدن

53- گعتقد

54- سفید

55- بچه

56-دقیق بودن

57- خانه

58- غمگین

59- هلو

60-ازدواجکردن

61- بز

62- عزیز

63- شیشه

64-مزاحم شدن

65- قسمت

66- بزرگ

67- هویج

68-نقاشی کردن

69- جادو

70- پیر

71- گل

72-زدن

73- جعبه

74- وحشی

75- خانواده

76-شستن

77- گاو

78- خارجی

79- سعادت

80-دروغ گفتن

81- شریف

82- تنگ

83- برادر

84-ضرر زدن

85- کلاغ

86- نادرست

87- اضطراب

88-بوسیدن

89- آتش

90- کثیف

91- در

92-انتخاب کردن

93- علف

94- آرام

95- ماه

96-مسخره کردن

97- پنبه

98- سگ

99- سبد

100- خوابیدن

فهرست دوم

1- زغال

2- ملایم

3- آواز

4- حدس زدن

5- درد

6- تنبل

7- حورشید

8- خندیدن

9- قهوه

10-هوا

11-گشاد

12-بردن

13-قصد

14-بشقاب

15-خسته

16-دزدیدن

17-میوه

18-چشم

19-قوی

20-خلق کردن

21-تور

22-پَست

23-خم شدن

24-سوت زدن

25-هدف

26-گرم

27-دست

28-بیدار کردن

29-سیب

30-بد

31-دهان

32-دیدن

33-تخت

34-لایق

35-خطر

36-ملاقات کردن

37-کارگر

38-بلند

39-پا

40-به هم زدن

41-راه

42-گرد

43-خون

44-آشکار کردن

45-پیش بینی

46-خوشحا

47-بازار

48-فراموش کردن

49-طبل

50-ازاد

51-اتومبیل

52-خوردن

53-بی ادبی

54-زود

55-بخاری

56-لذت بردن

57-پستور

58-ساده

59-گردن

60-خواستن

61-سنگ

62-اشراف

63-چرخ

64-دوست داشتن

65-سفال

66-ملایم

67-حریص

68-جست و جو کردن

69-سقف

70-خوب

71-برگ

72-شکایت کردن

73-سخت

74-اعتماد

75-ایستگاه ترن

76-خزیدن

77-انباری

78-مفید

79-جنگل

80-فهمیدن

81-تکلیف

82-کاناپه

83-کر

84-دادن

85-شرافتمند

86-پایان

87-مار

88-پرداخت کردن

89-عشق

90-رستوران

91-مودب

92-حمل کردن

93-سرباز

94-آینه

95-پر

96-نوشتن

97-دلیل

98-استخوان

99-خوب

100- تنبیه کردن


بهرامی ، هادی . آزمون های فرافکن شخصیت . انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی