پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک

Beck Anxiety Inventory (BAI)

لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید طی هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب کنید.

اصلا ... خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است) ... متوسط ( خیلی ناخوشایند بود اما تحمل کردم)  ... شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم).

1. کرخی و گز گز شدن ( مور مور شدن)

2. احساس داغی (گرما)

3. لرزش درپاها

4. ناتوانی در آرامش

5. ترس از وقوع حادثه بد

6. سرگیجه و منگی

7. تپش قلب و نفس نفس زدن

8. حالت متغیر ( بی ثبات)

9. وحشت زده

10.عصبی

11.احساس خفگی

12.لرزش دست

13.لرزش بدن

14.ترس از دست دادن کنترل

15.به سختی نفس کشیدن

16.ترس از مردن

17.ترسیده ( حالت ترس)

18.سوء هاضمه و ناراحتی شکم.

19.غش کردن (ازحال رفتن)

20.سرخ شدن صورت

21.عرق کردن ( نه در اثر گرما)

فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388

غرایی ، بنفشه ( 1372). بررسی پاره ای از الگوی شناختی در بیماران مبتلا به همبودی اضطراب و افسردگی . پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی . انستیتو روان پزشکی ایران.

کاویانی ، حسین و موسوی ، اشرف السادات. (1378). ویژگی های روان سنجی پرسشنامه اضطراب بک در طبقات سنی و جنسی جمعیت ایرانی . مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران .66