پرسشنامه همام

پرسشنامه همام

پرسشنامه همام .
پرسشنامه 119 جمله است هريك از جملات را به دقت بخوانيد و هر مورد را که در باره شما صادق است با درج علامت (× ) در پاسخنامه مشخص كنيد . هيچ پرسشي را بدون پاسخ نگذاريد . پاسخ های بدون علامت ( خیر) محسوب می شود .

1) گفتارم بر درستي استوار است .
2) تلاش مي كنم پوششم ( لباسم ) مانند افراد عادي باشد .
3) فروتني سرلوحه رفتارم است .
4) مي توانم به سادگي نگاهم را از زن ( مرد ) زيبايي بردارم .
5) در سختي و گرفتاري آنچنانم كه ديگران در راحتي و خوشي .
6) از شوق رسيدن به بهشت آرزو دارم مرگم زودتر فرا رسد .
7) مرگ زود رس من موجب خواهد شد تا گناه كمتري مرتكب شوم .
8) گذشته از اعتقاد ، عملا" نيزنزد من هر چيز غير خدا حقير وناچيز است .
9) بهشت را مي بينم .
10) بارها آتش دوزخ را احساس كرده ام .
11) كاستي هايم مرا اندوهگين مي سازد .
12) كاستي هاي ديگران مرا اندوهگين مي سازد .
13) بيم در دام شيطان افتادن برايم غم بزرگي است .

14) شرم به كسي نرسيده است .
15) بدني لاغر و نحيف دارم .
16) دردنيا به آنچه مي خواسته ام رسيده ام .
17) آسايش طولاني دنياي ديگر ، سختيهاي اين دنيا را برايم آسان مي كند .
18) وجودم را از ناپاكي ها دور نگه داشته ام .
19) ترجيح مي دهم با خداوند معامله كنم .
20) مي توانم در مقابل روي آوردن دنيا مقاومت كنم .
21) مي توانم خود را از قيد وبندهاي مسائل مادي رها كنم .
22) شبها برمي خيزم و به تلاوت قرآن مي پردازم .
23) تامل وانديشه در قرآن مرا اندوهگين مي سازد .
24) دردهاي خود را با قرآن درمان مي كنم .
25) آيات بشارت دهنده قرآن در من ايجادطمع مي كند ، گويي كه در جلوي ديدگا نم است .
26) با آيات عذاب در قرآن ، گويي شيون و فرياد جهنميان در گوشم مي پيچد .
27) شبها به سجده مي روم و از خدا، گسستن بندهايم را مي طلبم .
28) برد بار هستم .
29) پرهيزگار و متقي هستم .
30) مردم حق گويي و حق خواهي مرا نمي پسندند .
31) كارهاي مفيد وكوچك مرا خشنود نمي كند .
32) در زندگي كار ي مهم يا عمده انجام نداده ام .
33) در كارنامه اعمالم ، كار مفيد و مطلوبي نمي بينم .
34) كارهاي مهم وبر زمين مانده زيادي دارم .
35) از كارهاي مفيد ومطلوب غافل مانده ام .
36) نگران نتايج وحاصل كارهايم هستم .
37) كساني هستند كه مرا آنچنان خوب تعريف مي كنند كه نيستم .
38) آرزو دارم برتر از آن باشم كه مرا تعريف مي كنند .
39) آرزو دارم خداوند مرا به احترام نظر ديگران بخشد .
40) در دينم احساس قوت وپايداري مي كنم .
41) گمان دارم كه در ايمان به يقين رسيده باشم .
42) در دور انديشي نرم هستم ( تند روي نمي كنم ) .
43) در كسب علم و دانش حريص هستم .
44) علم و دانشم را با صبر آميخته كرده ام .
45) دانشم را به رخ ديگران نمي كشم .
46) اگر توانگر هم باشم ، ميانه روي مرام من است .
47) حسرت عبادتي با خضوع در دلم هست

48) با سختي ها از كوره در نمي روم .
49) همين لقمه حلال ما را بس .
50) مديون آنم كه مرا با كلامي هدايت كند .
51) حتي در فقر نيز آراسته ام .
52) از طمع حذر كرده ام .
53) نگران آن هستم كه اعمال نيكم با اعمال بد بعدي ازبين برود .
54) شبم را به شكر صبح مي كنم .
55) وقتي مي خوابم مي ترسم كه ديگر بيدار نشوم .
56) روزم با ذكر وياد خدا مي گذرد .
57) درهر صبح از آن كه فرصتي براي جبران گذشته برايم ايجاد شده ، شادمانم .
58) بيم آن دارم كه غفلت مرا دربر گيرد .
59) قوت دل و اتكاء دروني ام در چيزهايي است كه كاستي نمي گيرند .
60) توانسته ام بر خواهشهاي نفساني ام غلبه كنم .
61) لطف و رحمت خدا دلشادم مي كند .
62) بر آنچه از دست رفتني است دل نمي بندم .
63) گفتارم با كردار يكي است .
64) آرزوهايم چنان اندك است كه گويي به همه آنها رسيده ام .
65) لغزشهايم اندك است .
66) سراپا فروتن وخاضع هستم .
67) به آنچه دارم قانع هستم .
68) خوراكم اندك است .
69) در اجراي كارهايم سخت نمي گيرم .
70) گره هاي كارم به آساني گشوده مي شود .
71) مي توانم دينم را محفوظ نگه دارم .
72) گويي شهوات در من مرده اند .
73) ديگران از گزند من در امان هستند .
74) مي توانم بر خشمم غلبه كنم .
75) چنانم كه ديگران گمان خير از من دارند .
76) آنگاه كه در ميان نا آگاهانم ، آگاه محسوب مي شوم .

77) درجمع آگاهان ، غافل به حساب نمي آيم .
78) كسي را كه بر من ستم كند به سادگي مي بخشم .
79) آن كه مرا محروم كند به سادگي عطايش مي كنم .
80) ناسزا نگفته ام .
81) پرداختن به منكرات از من بعيد است .
82) به نرمي سخن مي گويم .
83) به كسي كه از من بريده است به سادگي مي پيوندم .
84) كلامم تند و گزنده نيست .
85) از نظر مردم ، خيرم همواره در پيش رو است .
86) همواره رفتار خوب و مناسب از من سر مي زند .
87) از نظر مردم ، شرم گم و نا پيداست .
88) در تنش ها داراي وقار هستم .
89) در ناگواريها صبور و بردبار هستم .
90) در خوشي ها شاكرم .
91) خوشي ها مرا از خود بيخود نمي كند .
92) بر كسي كه به من ستم كند ، كينه نمي ورزم .
93) به آن كه دوستم دارد ، خيانت و گناه نكرده ام .
94) قبل از آن كه عليه من شاهدي بياورند ، خود به آن اعتراف مي كنم .
95) بياد ندارم آنچه را كه به من سپرده اند ضايع كرده باشم .
96) تذكرات را آويزه گوش مي كنم .
97) از يادآوري و تذكر نمي رنجم .

98) كسي را با لقب زشت صدا نكرده ام .
99) خنده ام به قهقهه منتهي نشده است .
100) ترجيح مي دهم پاسخ ستمي را به من كرده اند ، به خدا واگذار كنم .
101) خواسته هاي درونيم از من در رنج اند .
102) من از خواسته هاي درونيم در رنجم .
103) هرگز به همسايه ام زياني نرسانده ام .
104) غم ديگران را غم خود مي دانم .
105) دركارهاي عبث و بيهوده وارد نشده ام .
106) مي توانم خود را در مسير صحيح و درست حفظ كنم .
107) مي توانم در گفتگو ها ، سكوت اختيار كنم .
108) به واسطه مهار نفسم مردم از من در آسايشند .
109) براي مردم ، خودرا دچار سختي و مشقت مي كنم .
110) اگر از فرد يا كسي دوري جويم ، فقط به دليل پرهيز از خطا و گناه است .
111) ارتباطم با دوستان فقط بر اساس لطف و محبت است .
112) به دليل آن كه خود را برتر ديده ام ، از كسي دوري نجسته ام .
113) در دوستي مكر و خدعه نكرده ام .
114) شادي ام در چهره ام پيدا و اندوهم در قلبم پنهان است .
115) همواره در جستجوي هدايت هستم .
116) به ياد ندارم به كسي سركوفت زده باشم .
117) چون رفتارم فوق روز مرگي است به ناروا به من نسبت جنون مي دهند .
118) بارها دنيا آهنگ من كرده است اما نتوانسته شكارم كند .
119) دنيا كمند اسارتش را برگردنم انداخت ، ولي خود را رها ساختم .