شخصیت ، منبع استرس

شخصیت ، منبع استرس

آیا شخصیت شما منبع استرس است ؟

 

سوال

بلی

خیر

1. آیا به طور ذاتی مضطرب هستید ؟

2. آیا بدبین هستید یا بلافاصله جنبه منفی هر چیز را می بینید ؟

3. آیا از آینده می ترسید یا نگران هستید ؟

4. آیا تمایل دارید گذشته را نشخوار یا تکرار کنید؟

5. آیا اغلب به همان تصمیم اول بر می گردید ؟

6. آیا به دشواری تصمیم می گیرید ؟

7. آیا احساس ناراحتی می کنید ؟

8. آیا احساس می کنید زندگی دشوار است؟

9. آیا ، در مجموع درون گرا هستید ؟

10. آیا ، در مجموع ، ناراضی هستید؟

11. آیا در مقابل انتقاد ناراحت می شوید؟

12.آیا کینه توز هستید؟

13.آیا بیشتر از انتظار پرخاشگری می کنید ؟

14.آیا در تشخیص خطاهای خود مشکل دارید؟

15.آیا معمولا کارها را به فردا موکول می کنید ؟

16.آیا ، اگر کارها مطابق میل شما پیش نرود، تمایل دارید نق بزنید؟

17.آیا هیجانی هستید و به اسانی عصبانی می شوید؟

18.آیا خود را ناتوان و بی دست وپا می دانید؟

19.آیا به آسانی خود را گنهکار می شمارید؟

20.آیا احساس می کنید زندگی شما بی معناست ؟

21.آیا در زمدگی هدف ندارید ؟

22.آیا احساس می کنید که همیشه تقصیر با دیگران است ؟

23.آیا اصول زندگی کاملا ثابتی دارید ؟

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان