صفحات اجتماعی ندای مهر

آزمون ترس

آزمون ترس

آزمون ترس

Phobia Questionnaire : James Geer

برای هر عبارت دور عددی که شدت ترس شما را نسبت به موضوع یا موقعیت گفته شده در عبارت را نشان می دهد، خط بکشید. ار مقیاس زیر استفاده کنید .

 

7

6

5

4

3

2

1

وحشت

خیلی زیاد

زیاد

کم و بیش

کم

خیلی کم

هیچ

1. شئ تیره

1  2  3  4  5  6 7

2. مسافرت با ماشین

1  2  3  4  5  6 7

3. بدن مرده

1  2  3  4  5  6 7

4. خفه کردن

1  2  3  4  5  6 7

5. مردودی در امتحان

1  2  3  4  5  6 7

6. ابله به نظر رسیدن

1  2  3  4  5  6 7

7. مسافرت با هواپیما

1  2  3  4  5  6 7

8. کرم ها

1  2  3  4  5  6 7

9. مشاجره با والدین

1  2  3  4  5  6 7

10. موش های صحرایی

1  2  3  4  5  6 7

11. زندگی پس از مرگ

1  2  3  4  5  6 7

12. تزریق زیر جلدی

1  2  3  4  5  6 7

13. نورد نکوهش و انتقاد قرار گرفتن

1  2  3  4  5  6 7

14. ملاقات شخصی برای اولین بار

1  2  3  4  5  6 7

15. ترن هوایی (در شهر بازی)

1  2  3  4  5  6 7

16. تنها بودن

1  2  3  4  5  6 7

17. اشتباه کردن

1  2  3  4  5  6 7

18. ایجاد سوء تفاهم

1  2  3  4  5  6 7

19. مرگ

1  2  3  4  5  6 7

20. شرکت در جنگ

1  2  3  4  5  6 7

21. مکان های شلوغ

1  2  3  4  5  6 7

22. خون

1  2  3  4  5  6 7

23. ارتفاعات

1  2  3  4  5  6 7

24. رهبر بودن

1  2  3  4  5  6 7

25. به تنهایی شنا کردن

1  2  3  4  5  6 7

26. بیماری

1  2  3  4  5  6 7

27. با افراد مست بودن

1  2  3  4  5  6 7

28. آسیب دیدن یا بیمار شدن کسی که دوستش دارید

1  2  3  4  5  6 7

29. کمرو بودن

1  2  3  4  5  6 7

30. رانندگی ماشین

1  2  3  4  5  6 7

31. ملاقات با مولف

1  2  3  4  5  6 7

32. بیماری روانی

1  2  3  4  5  6 7

33. مکان های بسته

1  2  3  4  5  6 7

34. قایقرانی

1  2  3  4  5  6 7

35. عنکبوت ها

1  2  3  4  5  6 7

36. توفان رعد آسا

1  2  3  4  5  6 7

37. عدم موفقیت

1  2  3  4  5  6 7

38. خدا

1  2  3  4  5  6 7

39. مار

1  2  3  4  5  6 7

40. گورستان

1  2  3  4  5  6 7

41. صحبت کردن قبل از گروه

1  2  3  4  5  6 7

42. دیدن یک جنگ

1  2  3  4  5  6 7

43. مرگ کسی که دوست دارید

1  2  3  4  5  6 7

44. مکان های تاریک

1  2  3  4  5  6 7

45. سگ های بیگانه

1  2  3  4  5  6 7

46. آب عمیق

1  2  3  4  5  6 7

47. با یک نفر از جنس مخالف بودن

1  2  3  4  5  6 7

48. نیش حشرات

1  2  3  4  5  6 7

49. مرگ نابهنگام یا خیلی زود

1  2  3  4  5  6 7

50. از دست دادن شغل

1  2  3  4  5  6 7

51. تصادف اتو مبیل

1  2  3  4  5  6 7

برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر