مقیاس پذیرش اجتماعی

مقیاس پذیرش اجتماعی

هر جمله را با دقت بخوانید . و به صورت صحیح (ص) یا غلط (غ) پاسخ دهید و پاسخ خود را با علامت زدن مشخص کنید .

گنجی ، حمزه . ارزشیابی شخصیت . نشر ساوالان

1. پیش از آن که رای بدهم، توانایی های همه نامزدها را عمیقا بررسی می کنم .

ص

غ

2. اگر قرار باشد خلاف کنم تا به بیچاره ای کمک کنم ، تردید نمی کنم .

3. اگر تشویق نشوم ، گاهی ادامه کار برایم مشکل می شود .

4. هرگز از کسی به شدت متنفر نشده ام .

5. گاهی اتفاق می افتد که در توانایی خود برای موفقیت در زندگی تردید می کنم .

6. وقتی کارها مطابق میل من پیش نمی رود ، گاهی احساس بغض می کنم .

7. همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم .

8. طرز نشستن من بر سر میز غذا ، چه در رستوران و چه در خانه ، یکسان است .

9. اگر بتوانم بدون بلیط وارد سینما شوم و مطمئن باشم که کسی نخواهد دید ، این کار را انجام می دهم .

10. بارها اتفاق افتاده است که فعالیت یا کاری را رها کرده ام ، زیرا در صلاحیت خود تردید داشتم .

11. دوست دارم به موقع بدگویی ها را بازگو کنم .

12. در برخی لحظه ها خواسته ام علیه صاحبان قدرت حرفی بزنم ، حتی اگر حق با آن ها باشد .

13. مهم نیست که چه کسی حرف می زند ، همیشه با دقت گوش می دهم .

14. اتفاق افتاده است که خود را به مریضی زده ام تا مورد توجه قرار گیرم .

15. برایم اتفاق افتاده است که از کسی استفاده کنم .

16. همیشه آماده هستم که به خطای خود اعتراف کنم .

17. همیشه سعی می کنم آنچه را که توصیه می کنم به مرحله عمل در بیاورم .

18. برایم دشوار نیست با آدم های بد دهن کنار بیایم .

19. گاهی سعی می کنم به جای بخشیدن و فراموش کردن ، انتقام بگیرم .

20. وقتی چیزی را نمی دانم ، به میل خود آن را می پذیرم .

21. همیشه مودب هستم ، حتی در مقابل افراد ناخوشایند .

22. گاهی واقعا اصرار می کنم که کارها به میل من انجام گیرد .

23. گاهی احساس کرده ام که می خواهم همه چیز را بشکنم .

24. هرگز اجازه نمی دهم کسی به جای من تنبیه شود .

25. اگر از من بخواهند در مقابل لطفی که کرده اند خدمتی انجام دهم ، هرگز رنجیده خاطر نخواهم شد .

26. هرگز با کسی که افکارش مخالف افکار من بوده ، دشمنی نکرده ام .

27. بدون آن که جوانب کار را بررسی کنم ، هرگز به مسافرت طولانی نمی روم .

28. گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم .

29. هرگز به طور واقعی احساس نکرده ام که می خواهم یکی را سرزنش کنم .

30. گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند ، عصبانی می شوم .

31. هرگز احساس نکرده ام که بی دلیل تنبیه می شوم .

32. گاهی فکر می کنم ، کسانی که بدشانس هستند لیاقتش را دارند .

33. هرگز آگاهانه چیزی نگفته ام که قردی را آزرده خاطر کند .