پرسشنامه تعارضات زناشویی

 

پرسشنامه تعارضات زناشویی

 

پرسشنامه تعارضات زناشویی

باقر ثنایی ذاکر و طاهره براتی

Marital Conflict Questionnaire (MCQ)

پاسخگوی عزیز ، لطفا هریک از جملات زیر را به دقت بخوانید و به تمام آن ها پاسخ دهید . برای هر جمله پاسخ های "همیشه" ، "اکثرا" ، "گاهی اوقات" ، " بندرت" ، و "هرگز" در نظر گرفته شده است . لطفا با توجه به رابطه زناشویی خود ، برای هر عبارت ، آن را که متناسب است ، را انتخاب کنید .

1) هنگام مرافعه با همسرم، رابطه من با خانواده پدر و مادری او قطع می شود.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

2) من و همسرم حساب های مالی جداگانه داریم.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

3) همسرم هرکاری از من بخواهد فراموش می کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

4) هنگام دلخوری من و همسرم، هیچ کدام برای رابطه جنسی پیش قدم نمی شویم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

5) من و همسرم کتک کاری می کنیم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

6) هنگام دلخوری ، رابطه من با خانواده پدرو مادری خودم قطع می شود.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

7) برای فرزند(یا فرزندانم) حاضرم انتظارات نامعقول او(یا آنان) را برآورده کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

8) بدون اطلاع همسرم، برای خود پس انداز شخصی دارم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

9) وقتی همسرم از من تقاضایی دارد،خودم را به کارهای دیگر مشغول می کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

10)رابطه جنسی من با همسرم ارضا کننده نیست .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

11) وقتی با همسرم مرافعه دارم، اتاق یا خانه را ترک می کنم.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

12) به تنهایی با خانواده پدر و مادری خود و خواهر و برادرانم رابطه دارم.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

13) درآمد همسرم را به بهانه های مختلف صرف خواسته های شخصی خود می کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

14) همسرم را با ناقص انجام دادن کارهایی که ازمن می خواهد تنبیه می کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

15) همسرم رابطه جنسی را به من تحمیل می کند .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

16) همسرم را به رفتارهای غیر اخلاقی متهم می کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

17) از اعضای خانواده پدری و مادری ام ، برای حل اختلافات خود با همسرم، کمک می گیرم.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

18) فرزند(یا فرزندانم) ، اسرار همسرم را به من می گویند .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

19)خانواده پدر و مادری همسرم، به من بی احترامی می کنند .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

20)خرج خانواده، در هرصورت (آشتی یا دعوا) در اختیار من است .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

21)همسرم را با بی نظمی و نامرتب بودن، آزار می دهم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

22) وقتی با همسرم دعوا می کنم ، فریاد می زنم و ناسزا می گویم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

23) خانواده پدر و مادری من ، همسرم را با دیگران مقایسه و به حال من دلسوزی می کنند .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

24) فرزند یا فرزندانم یکی از عوامل مهم حفظ و تداوم رابطه زناشویی من هستند .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

25) دوست یا دوستانم در جریان اختلاف من و همسرم هستند .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

26)من و همسرم با مشارکت و توافق یکدیگر پول و درآمد خانواده را خرج می کنیم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

27) حوصله ام از همسرم و خواسته هایش سر می رود .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

28) هنگام دعوا، تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسی است .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

29) هنگام نزاع ، از همسرم درخواست طلاق می کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

30) خانواده پدری و مادری من ، تمام گناه ها را به گردن همسرم می اندازند.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

31) هنگام دعوا بین من و همسرم ، فرزند یا فرزندانم از من حمایت می کنند.

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

32) حاضر نیستم برای بدهی های همسرم از دیگران پول قرض کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

33) هنگام دعوا ، رابطه جنسی من و همسرم قطع می شود .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

34) با وجود داشتن همسر ، از تنهایی رنج می برم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

35) همسرم در حضور خانواده پدری و مادری خودم، مرا تحقیر می کند .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

36) هنگام مرافعه من و همسرم، یکی از فرزندانم زیاد مریض می شود و نیاز به مراقبت دارد .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

37) همسرم و خانواده اش را در مقابل سایرین تحقیر می کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

38) بدون اطلاع همسرم ، به والدین خود پول می دهم و یا از آن ها پول می گیرم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

39) دعوا با همسرم ، مرا نسبت به فعالیت های خودم بی علاقه می کند .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

40) باآن دسته از برنامه های مهمانی که با حضور خانواده همسرم باشد، مخالفت می کنم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

41)هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بی اشتها می شوم .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

42)در هنگام دعوا با همسرم، رابطه من و او با دوستان مشترکمان قطع می شود .

همیشه

اکثرا

گاهی

بندرت

هرگز

 

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387