عاطفه نسبت به فقرا - مقیاس دهم

عاطفه نسبت به فقرا - مقیاس دهم

عاطفه نسبت به فقرا - مقیاس دهم
Affection towards the poor
عبارات زیر منعکس کننده برخی عواطف مشترک است که افراد نسبت به فقرا از خود بروز می دهند. لطفا با استفاده از مقیاس زیر نشان دهید که میزان موافقت شما با هریک از جملات چقدر است.

[ کاملا موافق، موافق، بی طرف، مخالف، کاملا مخالف ]
1. من با دیدن فقرا ناراحت می شوم.
2. من فقرا را خیلی دوست ندارم.
3. احساسات من نسبت به فقرا عموما مثبت است.
4. من سعی می کنم از تماس با فقرا اجتناب کنم.
5. من به فقرا توجه زیادی می نمایم.
6. من از فقرا مراقبت می کنم.
7. من احساس می کنم فقرا شایسته احترام هستند.
8. من نسبت به فقرا احساسات منفی دارم.
9. من نسبت به فقرا بدگمانم.
10. من عموما فقر را دوست دارم.
11. من اغلب نسبت به فقرا واکنش منفی نشان می دهم.
12. من هیچ شکی درباره تعامل با فقرا ندارم.

استراهان ؛برادلی جی ، نایت؛ دایان جی، سدلاسک؛ ویلیام ای . طرح پرسشنامه و سنجش نگرش دینی . ترجمه و تالیف محمد قلی پور و مریم اسکافی . مشهد: مرندیز . 1384