صفحات اجتماعی ندای مهر

مقیاس نیاز به شناخت

مقیاس نیاز به شناخت

مقیاس نیاز به شناخت

Cognitive Needs Scale. By Cacioppo & Petty 1982‚1984

هر یک از گویه های آزمون زیر را با انتخاب یک عدد از مقیاس زیر و نوشتن آن بعد از گویه انجام دهید.

4+

3+

2+

1+

0

1-

2-

3-

4-

موافقت

بسیار شدید

نه موافق

نه مخالف

مخالفت

بسیار شدید

1- من معمولا وسوسه می شوم که در مورد یک تکلیف بیش از حداقل مورد نیاز دقت و اندیشه به خرج دهم.

2- یادگیری راه های تازه اندیشیدن خیلی مرا به هیجان نمی آورد.

3- من بیشتر ترجیح می دهم بگذارم کارها اتفاق افتند تا این که سعی کنم بفهمم چرا اتفاق می افتاده اند.

4- من از فرصت هایی که برای کشف نقاط قوت وضعف استدلال خودم پیش می آید استقبال می کنم.

5- فکر کردن برای من تفریح به شمار نمی آید.

6- من ترجیح می دهم که زندگیم سرشار از معماهایی باشد که بایستی آن ها را حل کنم.

7- صرفا دانستن پاسخ به یک سوال و نه درک دلایل آن پاسخ برایم کافی است.

8- من از فکر کردن درباره یک مساله، حتی هنگامی هم که نتایج تفکر من هیچ تاثیری بر پیامدهای آن مساله نداشته باشد، لذت می برم .

چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر