سنجش خود آرمانی و خود واقعی

سنجش خود آرمانی و خود واقعی

سنجش خود آرمانی و خود واقعی

Ego-Ideal and Actual-Self Assessment

سنجشی که اکنون در صدد تجربه آن هستید به دسته بندی پرسش ها موسوم است . هریک از عبارت زیر را روی کارتی بنویسید . و سپس به دستورالعمل توجه کنید .

باهوش هستم

ازخودم توقعات زیادی دارم

مسؤول مشکلات خودم هستم

تنبل هستم

بادیگران به راحتی کنار می آیم

عموما خوشحال هستم

خوشبین هستم

به آسانی مضطرب می شوم

خودم را درک می کنم

بلند پرواز هستم

اغلب احساس رانده شدگی می کنم

فردی تکانشی هستم

دمدمی هستم

اغلب احساس گناه می کنم

عواطفم را ازادانه بیان می کنم

متکی به خودم هستم

محور به شکل زیر رسم کنید.

دارای کمترین شباهت به من

دارای بیشترین شباهت به من

A

B

C

D

E

F

G

دستورالعمل یکم : ریز حرف A فقط یک کارت بگذارید که کمترین شباهت را با شما داشته باشد . همینطور زیر ستون G فقط یک کارت را قرار دهید که بیشترین شباهت را با شما داشته باشد . به همین قیاس برای هریک از ستون های B و F دوکارت ، برای هریک از ستون های C و E سه کارت و سرانجام چهار کارت برای ستون D حملاتی که نه خیلی شبیه شما و نه خیلی بی شباهت به شماست . دو ستون کناری از هر طرف اطلاعات خوبی به شما می دهد .

دستورالعمل دوم : بار دیگر کارت ها را بچینید اما جملات را بر حسب این که چهار سال پیش چگونه بوده اید مرتب کنید . نگران نباشید ، خودتان هستید و خودتان . تفاوت ه را بررسی کنید .

دستورالعمل سوم : این بار کارت ها را براساس خود آرمانیتان ، آن گونه که می خواهید باشید مرتب کنید.  شباهت ها و تفاوت ها را با مرحله اول بررسی کنید .

چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام