صفحات اجتماعی ندای مهر

HAMILTON ANXIETY SCALE HAM-A

HAMILTON ANXIETY SCALE (HAM-A)
Patient Name _________________________________________ Today’s Date __________________
The Hamilton Anxiety Scale (HAM-A) is a rating scale developed to quantify the severity of anxiety symptomatology‚ often used in psychotropic drug evaluation. It consists of 14 items‚ each defined by a series of symptoms. Each item is rated on a 5-point scale‚ ranging from 0 (not present) to 4 (severe).
0 = Not present to 4 = Severe
1. ANXIOUS MOOD
• Worries
• Anticipates worst
2. TENSION
• Startles
• Cries easily
• Restless
• Trembling
3. FEARS
• Fear of the dark
• Fear of strangers
• Fear of being alone
• Fear of animal
4. INSOMNIA
• Difficulty falling asleep or staying asleep
• Difficulty with Nightmares
5. INTELLECTUAL
• Poor concentration
• Memory Impairment
6. DEPRESSED MOOD
• Decreased interest in activities
• Anhedoni
• Insomnia
7. SOMATIC COMPLAINTS: MUSCULAR
• Muscle aches or pains
• Bruxism
8. SOMATIC COMPLAINTS: SENSORY
• Tinnitus
• Blurred vision
9. CARDIOVASCULAR SYMPTOMS
• Tachycardia
• Palpitations
• Chest Pain
• Sensation of feeling faint
10. RESPIRATORY SYMPTOMS
• Chest pressure
• Choking sensation
• Shortness of Breath
11. GASTROINTESTINAL SYMPTOMS
• Dysphagia
• Nausea or Vomiting
• Constipation
• Weight loss
• Abdominal fullness
12. GENITOURINARY SYMPTOMS
• Urinary frequency or urgency
• Dysmenorrhea
• Impotence
13. AUTONOMIC SYMPTOMS
• Dry Mouth
• Flushing
• Pallor
• Sweating
14. BEHAVIOR AT INTERVIEW
• Fidgets
• Tremor
• Paces

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر