صفحات اجتماعی ندای مهر

The Methods of Monitoring Scale

The Methods of  Monitoring Scale by Niehoff and Ghartey-Tagoe (1991)
For this study‚ we added items measuring parts of the constructs that were not adequately represented in the original scales and de‎leted items that seemed to stray from the intended constructs. The resulting scales were observation‚ five items‚ manager-initiated discussions‚ five items‚ and formal meetings‚ three items. All items were measured on a six point scale ranging from "behavior not exhibited" to "behavior exhibited more than once per day."
Informal discussions
How frequently does your general manager ...
1. Schedule meetings with you to talk about your work progress?
2. Discuss details of your work with you?
3. Ask you to clarify a few points on a report written about your work?
4. Ask you to come to his/her office to discuss a work problem?
5. Ask you about the work progress of your coworkers?
Observation
How often does your general manager ...
1. Walk around the workplace?
2. Watch you as you work?
3. Just stand or sit and observe everyone working?
4. Carefully examine the work you have completed?
5. Check to see if you are working efficiently?
Formal meetings
How often does your general manager meet to discuss work progress with ...
1. You individually?
2. You and a few coworkers?
3. Your entire department?
ali.asgari.edu@gmail.com
JUSTICE AS A MEDIATOR OE THE
RELATIONSHIP BETWEEN METHODS OF
MONITORING AND ORGANIZATIONAL
CITIZENSHIP BEHAVIOR
BRIAN P. NIEHOFF
Kansas State University
ROBERT H. MOORMAN
West Virginia University
Academy of Management journal
1993. VoL 36. No. 3. 527-556. June

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر