تنظیم هیجان های خود : آزمون عملکردی

تنظیم هیجان های خود : آزمون عملکردی

هوش هیجانی دیویس آزمون 15
تنظیم هیجان های خود
آزمون عملکردی
مارک دیویس
15th Emotional Intelligence: Mark. H. Davis
هر یک از موارد زیر موقعیتی را توصیف می کند که ممکن است در آن قرار بگیرید، موقعیتی که در آن هیجانی را تجربه می کنید. بعد از هر توصیف، از شنا خواسته می شود که موثرترین شیوه یا شیوه های تنظیم هیجان خود را مشخص کنید. در بعضی موارد تنها یک پاسخ می تواند موثر باشد .در بعضی موارد دیگر ممکن است دو پاسخ یا بیشتر وجود داشته باشد . لذا دور پاسخ یا پاسخ هایی را خط بکشید که احتمال عمل کردن به آن بیشتر است .


1. در اداره ، مهلتی که برای انجام دادن کاری مهم تعیین شده بود، درحال پایان یافتن است و شما تنش و اضطراب بسیار زیادی را احساس می کنید. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش اضطراب شما موثر خواهد بود؟
a. ورزش
b. ساعات بیشتر کار
c. تفکر بیشتر
d. سرگرم شدن به چیزی

2. از دست یکی از اعضای خانواده خود عصبانی هستید، زیرا درباره شما چیزی گفته است. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش عصبانیت شما موثر خواهد بود ؟
a. داد زدن بر سر او برای خالی کردن خشم خود
b. وادار کردن او به معذرت خواهی از شما.
c. تفکر درباره علت حرف او.
d. تجسم کردن فهرستی از ویژگی های خوب او .

3. چند روزی است که غم و غصه احساس می کنید. کدام روش یا روش های زیر برای کاستن از غمتان موثر خواهد بود ؟
a. مدتی را در تنهایی گذراندن و فکر کردن
b. با دوستان به مهمانی رفتن
c. خوردن یکی دو استکان نوشابه الکلی
d. مساله را با بهترین دوستان در میان گذاشتن

4. یک روز صبح با احساس بسیار خوبی از خواب بیدار می شوید. کدام روش یا روش های زیر برای طولانی کردن این احساس موثر خواهد بود ؟
a. زودتر از همیشه به سرکار رفتن
b. برای یک نفر دیگر کارهای خوب انجام دادن
c. برای ناهار خوردن زیاد وقت صرف کردن
d. از رئیس تقاضای افزایش حقوق کردن

5. از این که روز تولد همسرتان را فراموش کرده ایداحساس خجالت می کنید. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش این احساس موثر خواهد بود ؟
a. فکر کردن به چیزی دیگر
b. تعریف نکردن اشتباه به [ برای] دیگران
c. معذرت خواهی از همسر
d. برای سال بعد قول هدیه عالی دادن

6. یکی از دوستانتان در محل کار، ارتقای مقام یافته است و شما نسبت به او احساس حسادت می کنید. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش احساس حسادت شما موثر خواهد بود ؟
a. پشت سر دوستتان حرف زدن
b. تمام چیزهای خوب خود را به یاد آوردن
c. این احساس را پنهان کردن
d. به دوستتان تبریک گفتن

7. فرزندتان پشت سرهم و به دلایل مختلف نق می زند و گریه می کند، شما به تدریج عصبانی و عصبانی تر می شوید. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش عصبانیت شما موثر خواهد بود ؟
a. به طور آرام از یک تا ده شمردن
b. خشم خود را با داد زدن سر او خالی کردن [خالی کردن خشم خود، با داد زدن بر سر او]
c. گفتن به بچه که ساکت باشد
d. منظره آرام و با صفایی را مجسم کردن

8. مدتی است که در محیط کارتان با یک نفر درگیر شده اید و در نتیجه احساس ناراحتی و عصبیت می کنید. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش این احساس [شما] موثر خواهد بود ؟
a. به طرف او رفتن و برای پیدا کردن راه حل تلاش کردن
b. برای پایان دادن به خصومت تسلیم شدن
c. محکم ایستادن و منتظر تسلیم شدن او
d. متوجه شدن که موضوع ارزش اضطراب را ندارد، و با او به صلح رسیدن

9. شما و بهترین دوستتان اختلاف داشته اید و رد آن لحظه رابطه شما شکراب شده است، ار نتیجه احساس ناراحتی و غم می کنید. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش این احساس [شما] موثر خواهد بود ؟
a. از بهترین دوست خود دوری کردن
b. از بدی های دوست با همسر صحبت کردن
c. برای درک دیدگاه دوست خود تلاش کردن
d. احساس خود را به دوست گفتن

10. مهاتی که برای انجام پروژه بزرگ تعیین شده بود؛ رو به اتمام است و شما از دیدن مقدار کاری که مانده است دچار استرس شده اید. کدام روش یا روش های زیر برای کاهش این احساس [شما] موثر خواهد بود ؟
a. فکر کردن درباره زمانی که مهلت به پایان می رسد
b. برنامه ریزی مرحله به مرحله به منظور انجام دادن به موقع کار
c. کمک گرفتن از سایر افراد سازمان
d. صبر کردن و درست در آخرین روزها بیست وچهار ساعته روی آن کار کردن

برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام