آزمون خود شکوفایی

آزمون خود شکوفایی

آزمون خود شکوفایی

Self-Actualization Questionnaire

پرسشنامه زیر یک تلاش است برای اندازه گیری مفهوم خود شکوفایی شما ، برای تعیین چگونگی رسیدن شما به این هدف دستورالعمل زیر را دنبال کنید. و بر اساس مقیاس زیر ، دور عدد مورد نظرتان خط بکشید.

6= کاملا موافق

5=موافق

4= نسبتا موافق

3=نسبتا مخالف

2= مخالف

1= کاملا مخالف

1. من از هیچ یک از هیجانهایم احساس شرمساری نمی کنم .

1  2  3  4  5  6

2. احساس می کنم آنچه دیگران از من انتظار دارند ، [باید] انجام دهم.

1  2  3  4  5  6

3. من معتقدم مردم ذاتا خوب هستند و می توان به آن ها اعتماد کرد.

1  2  3  4  5  6

4. من احساس می کنم نسبت به آن هایی که دوست دارم عصبانی نمی شوم.

1  2  3  4  5  6

5. آنچه من انجام می دهم باید همیشه مورد تایید دیگران قرار گیرد.

1  2  3  4  5  6

6. من ناتوانی ها و ضعف های خود را نمی پذیرم.

1  2  3  4  5  6

7. من می توانم مردم را دوست داشته باشم(مثل مردم باشم) بدون آن که آن ها را تایید کنم.

1  2  3  4  5  6

8. من از شکست می ترسم.

1  2  3  4  5  6

9. من از کوشش برای تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده اجتناب می کنم.

1  2  3  4  5  6

10. بهتر است برای خودت باشی تا برای مردم.

1  2  3  4  5  6

11. هیچ ماموریتی در زندگی به من داده نشده که خود را وقف [آن] کنم.

1  2  3  4  5  6

12. من می توانم احساساتم را بیان کنم حتی وقتی که ممکن است آن ها پیامد ناخوشایندی داشته باشند.

1  2  3  4  5  6

13. من احساس نمی کنم مسؤول باشم [که] به کسی کمک کنم .

1  2  3  4  5  6

14. ترس از بی کفایتی مرا آزار می دهد.

1  2  3  4  5  6

15. دوستم دارند، چون دوستشان دارم.

1  2  3  4  5  6

برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریده نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام