پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو

پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو

پرسشنامه مشكلات يادگيري كلورادو
Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ)
نادر حاجلو و علي رضايي شريف 2
N. Hajloo & A.Rezaie Sharif2
. Ph. D. student of psychology‚ Tehran University 2 دانشجوي دكتري دانشگاه تهران.
Journal of Learning Disabilities‚ Autumn & Winter 2011
Vol.1‚ No.1/24-43
مجله ي ناتواني هاي يادگيري، پاييز و زمستان 1390
دوره ي 1، شماره ي 124-43 /
اين پرسشنامه كه از 20 آیتم تشكيل شده است، توسط والدين دانش آموزان تكميل مي شود. پاسخ به هر عبارت در يك مقیاس لیکرت 5 درجه ای از اصلاً ( 1) تا هميشه ( 5) مي باشد.

1. در املاء مشكل دارد .
2. در يادگيري نام حروف مشكل دارد .
3. در يادگيري هجاها مشكل دارد .
4. در خواندن كند است .
5. پايين تر از سطح مورد انتظار مي خواند .
6. به خاطر مشكل در خواندن و املاء، در مدرسه نياز به كمك بيشتري دارد.
7. از فاصله بين فردي، درك ضعيفي دارد .
8. در فهم نحوه واكنش ديگران مشكل دارد .
9. در فهم احساسات ديگران مشكل دارد .
10. درك درستي از موقعيت اجتماعي ندارد (مانند گفتن جك هاي بيجا يا اظهارات بي مورد).
11. در پيدا كردن دوست يا حفظ دوست مشكل دارد .
12. در موقعيت هاي اجتماعي، خود را كنار مي كشد .
13. در موقعيت اجتماعي جديد دچار اضطراب مي شود
14. بد خط است .
15. نوشته هايش آشفته يا كثيف به نظر مي رسند .
16. نمي تواند اعداد را در يك ستون بنويسد
17. متناسب با سن خود نقاشي نمي كشد .
18. عملكردش در رياضيات، بدتر از عملكرد وي در خواندن و املاء است .
19. در رياضيات دقت كافي ندارد، مثلاً هنگامي كه علامت تفريق وجود دارد جمع مي بندد.
20. در يادگيري مفاهيم جديد رياضيات مثل قرض دادن و قرض گرفتن، مشكل دارد.

نشانی متن

http://www.uma.ac.ir/files/jld/articles/no.1/24_43.pdf

برای کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل زیر ارتباط برقرار فرمایید

rezaiisharif@ut.ac.ir

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام