آزمون نشانگان آسپرگر كودكي

آزمون نشانگان آسپرگر كودكي

آزمون نشانگان آسپرگركودكي

CAST

© F. Scott‚ S. Baron-Cohen‚ P. Bolton and C. Brayne‚ (2002)

Persian translation: Mohsen Anvari‚ Marjan Saeb (2008)

ترجمه به فارسي: محسن انوری ، مرجان صائب 1378

نام كودك : ................ سن: .......................................... جنس: مرد/ زن

ترتيب تولد: .............................تولد معمولي يادوقلو ...............

ولي/ قيم ........................

شغل والدين .................

سني كه والدين تحصيل را رهاكرده اند ...............

1. آيا[كودك شما] براحتي دربازيهاي قاعده دارباسايركودكان شركت مي كند؟بله خير

2. آيابطورخودجوش براي صحبت كردن باشما،بسراغتان ميآيد؟بله خير

3. آياتاسن 2 سالگي صحبت كردن را آغازكرد؟بله خير

4. آيا ازورزش لذت مي برد؟بله خير

5. آيابراي اومهم است كه خودش را درگروه همسالان جاكند؟بله خیر

6. آيابه جزئيات غيرمعمولي كه ديگران متوجه آنهانميشوند،توجه ميكند؟بله خیر

7. آيابرداشت تحت الفظي ازهمه چيزدارد؟بله خیر

8. آيادر 3 سالگي،زمان زيادي راصرف بازيهاي وانمودي- نقش بازي كردن) ميكرد ( مثلاً، اداي قهرمانان رادرآورد،يامهماني عروسكي به راه اندازد -؟بله خیر

9. آيادوست دارداعمالي رابارهاوبارها،و هميشه به يك شكل،انجام دهد؟بله خیر

10.آياتعامل باسايركودكان برايش آسان است؟بله خیر

11.آيامي توانديك مكالمه دوطرفه را ادامه دهد؟بله خیر

12.آيامي تواندمتناسب باسنش بخواند؟بله خیر

13.آيااغلبِ علائقش مشابه باهمسالانش است؟بله خیر

14.آيادلمشغولي ودلبستگي به موضوعي خاص،آنقدروقت اوراميگيردكه به هيچ چيزديگري نرسد؟بله خیر

15.آياغيرازآشنايان[درجه اول]،دوستي دارد؟بله خیر

16.آيااغلب اشياء موردعلاقه اش رانزد شما مي آورد تا آن رابه شمانشان دهد؟بله خیر

17.آياازشوخي وسربه سرگذاشتن لذت مي برد؟بله خیر

18.آيادرفهم قواعد رفتار مؤدبانه بامشكل روبروست؟بله خیر

19.آياازحافظه اي فوقالعاده براي بخاطر سپاري جزئيات برخورداراست؟بله خیر

20.آيا صدای او غيرعادي است(مثلاً،بيش ازحدشبيه بزرگسالان،بيروح،ويا داراي لحني بسياريك نواخت است(؟بله خیر

21.آيامردم براي اواهميت دارند؟بله خیر

22.آيامي تواند [به تنهايي] لباس خود را بپوشد؟بله خیر

23. آيا طي مكالمه،بخوبي نوبت حرف زدن رارعايت مي كند؟بله خیر

24.آيادربازيهاي تخيلي باكودكان ديگرشركت ميكند،وبه بازي نقش مي پردازد؟بله خیر

25.آيااغلب كاري مي كند ياچيزي مي گويدكه بي موقع،يا ازنظراجتماعي نامناسب باشد؟بله خیر

26.آيامي تواندتا 50 بشمارد بدون اين كه عددي راجا بيندازد؟بله خیر

27.آياتماس چشمي طبيعي برقرارمي كند؟بله خیر

28.آياحركات غيرعادي وتكرارشونده اي دارد؟بله خیر

29.آيارفتاراجتماعي او بسيار يك طرفه و همواره مطابق معيارهاي خودش است؟بله خیر

30.آیا گاهی بجای [ضمیر] " من" ، [ضمایر] "تو" یا "او" را به کار می برد؟ بله خیر

31.آيا فعاليتهاي تخيلي مانند نقش بازي كردن يا داستان گويي رابه اعداد يا فهرست وقايع،ترجيح ميدهد؟بله خیر

32.آياگاهي به علت واضح نگفتن چيزي كه درباره آن صحبت مي كند،موجب گيج شدن مخاطبش مي شود؟بله خیر

33.آيامي تواند دوچرخه سواري كند- حتی اگر به كمك چرخ هاي كمكي باشد- ؟بله خیر

34.آياسعي مي كند برنامه روزمره ثابتي را به خود يا ديگران تحميل نمايد،به طوري كه مشكلاتي به بار آيد؟بله خیر

35.آيابه نظربقيه افراد گروه درمورد خودش اهميت مي دهد؟بله خیر

36.آيااغلب بجاي دنبال كردن چيزي كه فرد مقابل مايل است درباره آن صحبت كند،مكالمه را به موضوع موردعلاقه خود مي كشاند؟بله خیر

37.آيااصطلاحاتی عجيب يا غيرعادي بكارميبرد؟بله خیر

بخش نيازهاي ويژه

لطفاًدرصورت لزوم،تكميل نماييد.

38.آيامعلمان/ مراقبان بهداشت تاكنون درباره رشد و تحول او ابراز نگراني كرده اند؟بله خیر

اگربله،لطفاًمشخص نماييد:......................................................

39.آيا تا به حال هيچ يك از تشخيصهاي زير رادريافت نموده است؟:

تأخير زباني بله خیر

اختلال بيش فعالي/كمبودتوجه(ADHD) بله خیر

مشكلات بينايي و شنوايي بله خیر

اختلالات طيف درخودماندگي،ازجمله نشانگان آسپرگر بله خیر

ناتواني جسمي بله خیر

سايرموارد)لطفاًمشخص نماييد(

©MRC/SBC 1995

Autism Research Centre‚ Section of Developmental Psychiatry‚ University of Cambridge‚

Douglas House‚ 18b Trumpington Road‚ CAMBRIDGE‚ CB2 2AH‚ England.

http://www.autismresearchcentre.com__

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام