خودآزمایی و آشنایی با تست کتل

خودآزمایی و آشنایی با تست کتل

توجه : تست آموزشی است.

در هریک از ماده آزمون های زیر، دور حرف پاسخی را که بیش از همه با آن موافق هستید خط بکشید. اولین پاسخی که به نظرتان طبیعی می رسد انتخاب کنید. سعی کنید پاسخ "ب" مانند "نامطمئن" را انتخاب نکنید مگر آن که انتخاب دو پاسخ دیگر برایتان واقعا محال باشد.

1- من ترجیح می دهم در پیاده رو بایستم و هنر مندی را که مشغول کار است تماشا کنم تا به دعوای چند نفر گوش دهم . الف : درست . ب : نامطمئن . ج : خیلی زیاد

2- دوستانم مرا تحقیر می کنند . الف : بسیار بندرت . ب : گهگاه . ج : خیلی زیاد

3- اگر کسی از من عصبانی شود، من الف : سعی می کنم او را آرام کنم  . ب : نامطمئن . ج : عصبانی می شوم

4- آن چه که ترجیح می دهم بخوانم، الف : شرحی واقعی از مبارزات نظامی یا سیاسی . ب : نامطمئن . ج : یک رمان احساسی و خیال انگیز

5- اگر خطای اجتماعی زشتی مرتکب شوم، به آسانی می توانم آن را فراموش کنم . الف : بله . ب : بینابین . ج : خیر

6- چون شما همیشه نمی توانید کارها را به طور تدریجی و با روشهای معقولی به انجام برسانید، گاه مجبور می شوید به زور متوسل شوید. الف : درست . ب : بینابین . ج : نادرست

7- موقعی که افرادی که ریاست مآب هستندسعی می کنند " به من امر و نهی کنند"، من دقیقا خلاف آن چه که آنها می خواهند انجام می دهم . الف : بله . ب : بینابین . ج : خیر

8- رفتار مردم با من بدتر از آن است که به خاطر نیات خیرم مستحق آنم . الف : اغلب . ب : گهگاه . ج : هرگز

9- گاهی اوقات از بدگویی هایی که افراد بی دلیل پشت سرم کرده اند، ناراحت شده ام. الف : بله . ب : نامطمئن . ج : خیر

برای هر پاسخ " ب" یک امتیاز به خودتان بدهید.

در ماده آزمون های 1، 2، 5، 7و 9 پاسخ " الف" معادل 2 امتیاز است و پاسخ "ج" امتیازی ندارد . در ماده آزمونهای 3، 4، 6 و 8 " الف" امتیازی ندارد و پاسخ "ج" دارای 2 امتیاز می باشد. بعد از آن که برای هر ماده آزمون یک ارزش امتیازی نوشتید، سه جمع را محاسبه کنید: C جمع کل ماده آزمونهای 2، 5 و 8 است؛ I جمع کل ماده ای 1، 4 و 6 است؛ L جمع کل ماده آزمونهای 3، 7 و 9 .

این ماده آزمونها برای منعکس کردن محتوای برخی از ماده آزمون های شخصیت 16PF (کاتل، 1965؛ کاتل، ابر و تاتسوکا، 1970) نوشته شده اند، هر چند که دقیقا همان ماده آزمونهایی که شما به آن پاسخ داده اید در آزمون مزبور نیامده است. آزمون 16PF به این دلیل چنین نامی گرفته است که 16 عامل جداگانه شخصیت را مورد سنجش قرار می دهد. بدیهی است که این آزمون ماده آزمونهای بیشتری را از آنچه که در اینجا ملاحظه کردید، دربر می گیرد. ما ماده آزمونهای فهرست بالا را انتخاب کردیم تا به شما امکان دهیم که با سه عاملی که این ازمون مورد سنجش قرار می دهد، آشنا شوید. حال به به سه جمع کلی که محاسبه کردید بر می گردیم و به شما خواهیم گفت که به کدام عامل ها مربوط می شوند.

عامل C "متاثر از احساسات در مقابل باثبات از نظر عاطفی" نامیده می شود و شماره های بالاتر در این عامل نشان دهنده ثبات بیشتر است . ثبات عاطفی به گرایش به داشتن واکنشهای عاطفی نسبتا نیرومند نسبت به رویدادهایی که تجربه می کنید، اشاره دارد. عامل I بعد " سرسختی در مقابل نرم خویی" است ، و شماره های بالاتر در این بعد نشانه گرایش بیشتر به سمت نرم خویی بیشتر است. این بعد به نظر می رسد که تمایزی بین نوعی عمل گرایی خط پایه و نوعی حساسیت عاطفی را دربر دارد. عامل L بعد "اعتماد در مقابل ظن" است، و شماره های بالاتر نشانه ظنین بودن بیشتر است. این بعد به نظر می رسد که منعکس کننده میزان احساس اعتماد شماست به این که افراد دیگر گرایش دارند که نسبت به شما رفتاری معقول و مناسب داشته باشند.

ماخذ : کارور، چارلز اس و شی یر، مایکل اف . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد رضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375 . صص 128-129

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام