آزمون گرایش سلطه گری

آزمون گرایش سلطه گری

آزمون گرایش سلطه گری

Sample of Dominance Tendency Inventory

برگردید به وقایعی که در طی یک ماه گذشته در زندگی شما اتفاق افتاده ، بیاندیشید . پس از آن که چند لحظه به این کار پرداختید، به هر یک از گویه های آزمون زیر پاسخ دهید. در مورد هرکدام از آن ها بنویسید که ایا رفتار توصیف شده همان کاری است که شما در طی ماه گذشته انجام داده اید یا خیر . اگر پاسخ آری است ، آن گاه مشخص کنید که ایا شما آن رفتار را در طی آن مدت " بندرت" ، " گهگاه" یا "اغلب" انجام داده اید.

1- مسؤولیت سازمان بندی یک طرح را بر عهده داشتم.

بندرت

گهگاه

اغلب

2- در یک جلسه زیاد صحبت کردم.

3- تصمیماتی گرفتم بی آن که با سایر افرادی که در آن تصمیمات دخیل بودند، مسورت کنم.

4- در مورد کاری، به رغم فشار گروهی زیادی که انجام شد ، از مصالحه امتناع کردم.

5- برای این که منظورم را عملی کنم، سر یک نفر داد کشیدم.

6- به یک نفر با صدای بلند و خشن حرفی زدم.

7- بی آن که از من خواسته شده باشد، کسی را نصیحت کردم.

8- در یک مکالمه متکلم وحده شدم

9- در برابر جمع زیادی از مردم صحبت کردم.

10-مضمون مکالمه ای را چنان هدایت کردم که بر خودم و آن چه که انجام داده بودم معطوف باشد.

11- گفتگوی شخص دیگری را قطع کردم.

12-برای سرگرمی دیگران داستانی بلند تعریف کردم .

چارلز اس. کارور و مایکل اف . شی یر . نظریه های شخصیت . ترجمه احمد ورضوانی . معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی . 1375

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام