دیوانگی لازم است

دیوانگی لازم است !

پند می گوید:سعی نکنید همواره سازگار باشید.پولس قدیس گفته:خرد جهان در دیدگان خداوند جنون است. سازگاری به معنای آن است که همواره پیراهنی بپوشیم که به شلوارمان بیاید.به معنای آن است که فردا همان عقیده امروز را داشته

باشیم.پس حرکت سیارات چه؟آنها کجا می روند؟

تا زمانی که به دیگران آسیبی نمی رسانید هراز گاهی تغییر عقیده بدهید.بی احساس شرم خودتان را نقض کنید.

این حق شماست.مهم نیست که دیگران چه می اندیشند... چون در هر صورت فکرش را می کنند.پس آرام باشید.بگذارید جهان راه خودش را برود.لذت غافلگیر کردن خودتان را کشف کنید.

پولس قدیس گفته:خداوند روی زمین دیوانگی را خلق کرد تا خردمندان را شرمنده کند.

 

 

 

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام