ویژگی های بزرگسالان با ناتوانایی های یادگیری خاص

Adults Properties, with Special learning Disabilities

عنوان مقاله: ویژگیهای بزرگسالان، با ناتواناییهای یادگیری خاص


مؤلف: دکتر پل جی. گربر (Dr. Paul J. Gerber)
مترجم: ایرج صفایی راد
Title: Adults Properties, with Special learning Disabilities
Written by: Dr. Paul J. Gerber
Trans. by: Iraj Safa’irad
Abstract
The article begins with characteristics that are problematic for adults with LD, especially the psychological processes such as cognition, perception, language, etc

.
It continues with the secondary characteristics that can be viewed as the next layer of manifestations of LD, notably social and emotional ones. The article ends with some remarks on those false beliefs regarding the capabilities of adults with LD.

چکیده:
در این مقاله، نخست درباره آن دسته از ویژگیهای حیاتی بحث شده است که برای بزرگسالان با ناتوانایی های یادگیری خاص مشکل سازند، بویژه فرایندهای روانی نظیر شناخت، ادراک، زبان و جز اینها. آنگاه ویژگیهای اجتماعی، احساسی و عاطفی بررسی و شرح داده شده اند. در پایان، توجه خواننده به نگرشهای نادرست درباره تواناییها و قابلیتهای بزرگسالانی که دچار ناتواناییهای یادگیری خاص اند، جلب می شود.

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام