آلرژی و افسردگی در زنان

آلرژي و افسردگي در زنان

تحقيقات نشان مى دهد زنان مبتلا به افسردگى عمده با احتمال بيشترى نسبت به زنان غيرافسرده به آلرژى مبتلا مى شوند و همچنين به نظر مى رسد كه آلرژى در مردان داراى شخصيت عصبى و مضطرب شايع تر باشد. تحقيقات قبلى افسردگى

و آلرژى را به هم ارتباط داده اند

، اما روشن نيست كدام يك از آنها علت اوليه ديگرى است. يك فرضيه اين بوده است كه افراد داراى شخصيت روان نژند (نوروتيك) – افرادى كه در اغلب موارد عصبى و مضطرب هستند- به هر دو بيمارى افسردگى و آلرژى مستعدند. اما نتايج اين تحقيق جديد نشان داد در زنان افسردگى و آلرژى ارتباط سببى دارند. وجود زمينه شخصيت نوروتيك توجيه كننده اين ارتباط نيست، اما در مردان وجود شخصيت نوروتيك با احتمال بيشترى با بروز آلرژى همراه است و رابطه اى سببى ميان افسردگى و آلرژى وجود ندارد. بر اساس يافته هاى موجود افرادى كه داراى شخصيت عصبى هستند، بيشتر در معرض افسردگى و آلرژى قرار مى گيرند. اما محققان در يافته هاى جديد نشان دادند كه هر دو عامل عصبانيت و افسردگى با آلرژى ارتباط نزديكى دارند.

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام