رابطه مشکلات قلبی با تصورات قالبی از پیری

رابطه مشکلات قلبي با تصورات قالبي از پيري

تصوير جوانان از دوران پيري مي تواند مشکلات قلبي را براي آن ها در دوران پيري پيش بيني کند.يک محقق در دانشکده بهداشت دعمومي دانشگاه ييل نشان داده است:جوانان با تصورات قالبي منفي از پيري به احتمال

بيشتري در هنگام پير

شدن دچار سکته مغزي، حملات قلبي و ديگر مشکلات قلبي مي شوند.

اين اولين مطالعه اي است که نشان مي دهدتصورات کليشه اي منفي در باره ي سن در دوران جواني تآثيراتي در سلامتي فرد در دهه هاي بعدي زندگي مي گذارد.

در شروع مطالعه 440 شرکت کننده، 18 تا 49 ساله تصورات قالبيشان ازدوران پيري را ارزيابي کردند.30 سال بعد 25 درصد از کسانيکه تصورات قالبي منفي تري از دوران پياي داشتند،از مشکلات قلبي يا سکته مغزي رنج مي بردند؛ در حاليکه اين رقم در شرکت کنندگان با تصورات قالبي مثبت تنها 13 درصد بود.

بکا ار لوي دانشيار اپيدميولوژي  و روان شناسي گفت:

ما دريافتيم که تصورات قالبي از سن که افراد در در کودکي و نوجواني به دست مي آررند،اثرات گسترده اي در سلامتي دارند.اين پژوهش در شماره ماه مارس مجله علوم روان شناختي به چاپ رسيده است.

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام