نوع موسیقی و تاثیر آن بر کودک

نوع موسيقي و تاثير آن بر کودک

دنياي امروز دنيايي است مکانيزه و ماشيني که ميتوان گفت تمامي انسانها وحيوانات و يا تمامي موجودات زنده ايي که بر روي اين کره خاکي زندگي مي کنند بخشي از زندگي خود را با موسيقي سپري مي کنند . به عنوان مثال در کشور

هلند براي پرورش گل در زمانهاي خاصي از شب براي افزايش رشد گياهانشان از موسيقي آرام استفاده مي کنند .اگرما بخواهيم تاثير موسيقي بر روح و روان کودکانمان را دريک جمع بندي خلاصه کنيم ميتوانيم به طور کلي بگوييم که مخ به دونيم کره شکل گرفته است که يک قسمت ازآن براي محاسبات اعداد و ارقام وقسمت ديگر آن به طور کامل مربوط به قسمت هنرهاي يک انسان محسوب مي شود

پس موسيقي يکي ازعاملهاي محرک براي تخليه روح و روان شناخته شده و مي شود .

 

تاثيرات رواني موسيقي هايي ازنوع 8/6 را در عده ايي ازکودکان مي توان پيدا کرد که يک حس شاد بودن با يک انرزي اضافي دربيشتر اوقات در وجودشان ديده مي شود اما از رويي ديگر در تعداد زيادي ازکودکان ديده مي شود که به علت زياد از حد گوش دادن موسيقي هاي خاص که خانواده ها بيشتر به آنها علاقه دارند ذهن کودکانشان مجبور و يا عادت به ديدن وشنيدن اينگونه موزيک هاي خاص شده است وسبکهاي ديگرموسيقي که مربوط به سنين آنها مي باشند نمي توانند تحمل کنند . و گاه درعده ايي ازآنها پرخاش گريي حرکات ناموزون ويا سکوت هاي طولاني و ديده مي شود که اگر به اصل اين موضوع برگرديم مي بينيم که يکي ازعوامل اينگونه حالات شنيدن و ديدن اين موزيک ها ميباشد که باعث اثر مستقيم روي آنها شده است که درسنين بالاتر مي توان طرز پوشيدن لباس و آداب و منششان به تقليد از آن گروهها را اشاره کرد که دربعضي موارد دچارحوادثي غيرقابل جبران مي شود که بايد کاملا جدي گرفت . حال اگر موسيقي ايي که مربوط به سنين آنها باشد را قبل ازرفتن به مهد کودک ويا مدرسه برايشان گذاشته شود وحس حاکم برفضايي را که فرزندانمان دوست دارند برايشان درست شده باشد مي تواند تآثيرات زير را داشته باشد :

1- شادابي ونشاط

2- آرامش روحي ورواني (باانرزي اضافي)

3- آمادگي ذهني براي فراگيري مطالب

بهادادن به هنرهاي کودکان :

کودک امروز آينده فرداي جامعه هر کشور را تضمين مي کند و به نوعي خلاقيت هايي که دروجودشان حاکي است اگر ارزش و بها داده شود مي توانند در آينده نزديک به نوعي به ارزشهاي خود و جامعه آن کشور جامه عمل بپوشاند و مي توان گفت ايده ها و نظرهايشان با کوچک بودن ازديد ما ايده هاي بزرگي ازديد خودشان مي باشد که اگر اين ايده ها را از بعدي ديگر نگاه کنيم مي تواند به نوعي ايده هاي بزرگي براي ماهم به حساب آيد . دربعضي از انسانها ديده مي شود که درسنين پايين آموزشهايي ديده اند که به نسبت طرز فکرشان و خلاقيت هايشان بالاتر ز ديگر افراد آن گروه سني مي باشد و مي توان گفت که از کودکي مسيري را براي خود روشن کرده اند .

کودکاني وجود دارند که با سنين پاييني که دارند نوازندگان خوبي هستند و يا عده ايي از آنها هستند که کار با رايانه را به راحتي انجام مي دهند و کارهايي ناخداگاه انجام مي دهند که اصلا به سنين آنها نمي خورد . دربعضي از خانواده ها ديده مي شود که بدون هيچ توجهي از کنار اين هنرها و کارها به سادگي مي گذرند و به جاي تشويق فرزندانشان با يک کلمه آفرين يا خوب است و يا برو حوصله ندارم به راحتي از آن حرکت مثبت مي گذرند ولي اگر بلعکس فقط با دادن يک کادوي کوچک آنها را تشويق کنيم فرداي آن روزبه کارهاي فراتر از آن مي پردازند و يا با جديت بيشتر به تمرين هاي آموزشي خود مي پردازند . تمامي اين حالات درزماني ميتواند اتفاق بيفتد که ذهنيت فرزندانمان رو به شاد بودن و يا بهتر است بگوييم رو به مثبت حرکت کند و هيچگونه فکر اضافي و يا فکر منفي براي ذهن آنها تراشيده نشده باشد .

IN THE NAME OF THE MOST HIGH

· Today s word is mechanized and all creatures and human beings that live on it have to spend some hours by music .in Nether lands ,for instance ,they play calm music for flowers at some certain hours of night for better growth .if we want to calculate the effect of music on our children ,we can generally say music is one of the factors in relaxing the soul .the brain has two hemispheres that one of the is for digist and arithmetic and the other one dedicated to arts .

· the type of music and its effects on the kid s soul :

· Psychic effect of pop / jazz music can be found in a group of children who have some sense of excitement and extra energy in most of the time ,from the other side in most cases ,it is seen that over listening to some special music that families are more interested in ,forces or makes the children get used to these type of music ad consequently the other forms of music that are suitable for their age can not be tolerated .so ,in some cases disharmonized reactions or long silent s happen .if we fours on the core of this subject we realize that one of the factors of these reactions is listening to these types of music .there types of music have straight effects on them .in older ages this effect can be seen through the way of clothes and social behavior which are imitations from these groups .in some cases this matter causes uncompensatable accidents that should be seriously considered .now ,if their own music can be played for them before their entrance to kindergarten or school and the space that they like can be created ,the following effect may happen

 

 

1- happiness and exciement

· 2- psychic and soul calmmess

· 3- internalpreparation for learning

· praising the children art :

· Today s child garentees the country s tomorrow ,in other words if we prais and evaluate their creatirities ,they can reinforce their sociaty s capabilities in near future ,if we look at these ideas form some other angle ,they can be considered as big important ones for us .in some cases we can see that some people have recieved some educations in lower ages which are higher than the average or normal thoughts or creativities for that age .we can say these people have chosen some special way of life .there are children who are good players or can easily work with P.C.s or other arts which have no relation to their age .in some families these capabilities are simply ignored .these parents may pass them just by sayin : it s ok! or well done! or i m busy now! easily .but if encourage them by some small gift ,they will do some greater things the day after or may pay attention to their activities more seriously .all these happens at the time that our kids .minds are toward positive feelings and there are no extra or negative thought in their mind .

Let s the success of our today s children and tomorrow s sociaty builders !

( Hamed Soultani

 

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام