خوشبخت

عقایدی که صدرصد خانواده شما را خوشبخت می کند؟

راه کارهای زوج های سالم چیست؟ آنها عقیده دارند که زوج های سالم از این الگوهای ارتباطی پیروی میکنند. این الگوها به شرح زیر هستند: . عقیده به نسبی بودن واقعیت نه مطلق بودن آن. در برداشت دو نفر از واقعیت ممکن است تفاوت هایی وجود داشته باشد که گاهی این تفاوت ها زیاد و قابل توجه است. در رابطه ی زوجی نیز این امر

مصداق دارد. به همین دلیل در برداشت هر شخصی از واقعیت باید

دیدگاه شخص دیگر نیز در نظر گرفته شود. در روابط زوج ها، بیان این مطلب که «من درست می گویم و تو اشتباه می کنی» نمونه ای از عقیده به مطلق بودن واقعیت است. زوج های سالم به تفاوت در نقطه نظرات و دیدگاه های یکدیگر احترام گذاشته و آماده ی شنیدن نقطه نظرات همسر خود، هرچند که با نظرات خودشان اختلاف داشته باشد، هستند. در موقعیت برداشتهای متفاوتی داشته باشند. زوج هایی که این دیدگاه دارند، سعی ندارند همسر خود را به پذیرش دیدگاه خودشان وادار کنند. بلکه، به حرفهای همسر خود گوش داده و سعی می کنند که برداشتها و نظرات او را درک کنند. ۲. اعتقاد به این که قصد و نیت همسر خوب است. گاهی اتفاق میافتد که رفتارهای زوج ها مخالف خواست یکدیگر است. در این موارد، همسرانی که به نیت و قصد همسر خود فکر نمی کنند، احساس عصبانیت و ناراحتی در آنها ایجاد می شود. زوج های همسرشان دشمن آنهاست و آنها ایمان دارند که همسرشان در پی آزاردادن آنها نیست. خیلی وقتها اگر به نیت انجام عمل از طرف همسر توجه شود، رفتارهای او آزاردهنده نخواهد بود. ۳. اعتقاد به این که مشکلات حل می شوند. در زندگی زناشویی گاهی مشکلاتی ایجاد می شود که دیدگاه زوج ها نسبت به مشکلات، تأثیر زیادی در آینده ی آنها خواهد داشت. زوج هایی که اعتقاد دارند مشکلات قابل حل هستند، برای حل مشکل تلاشی می کنند. این افراد تأثیر خود را در فرایند حل مشکل قابل توجه میدانند. به همین دلیل هنگامی که حالت هایی مانند خشم و عدم توافق " ایجاد می شود، انتظار ندارند که رابطه ی خوب با همسر مشکلات را حل خواهد کرد. به همین دلیل برای ایجاد رابطه ی مناسب و برای حل مشکلی، تلاش می کنند. ۴. عقیده به عواملی فراتر از خود. عشق نگاه کردن به چشمان یکدیگر نیست بلکه نگاه کردن به یک جهت است. اگر این اعتقاد وجود داشته باشد، زوج ها خیلی درگیر خودمحوری نمی شوند و به همین دلیل مشکلات برای آنها ساده خواهد شد. زوج های سالم جهانبینی وسیعی دارند که این جهان بینی میتواند جهتگیری مذهبی و یا خانوادگی باشد. جهان بینی وسیع تر به زوج ها وسعت دید بخشیده و در این حالت مشکلات برای آنها کوچک به نظر میرسند. ۵. تمرین رفتارهای سالم. تمرین کردن رفتارهای سالم توسط زوج ها میتواند باعث شود که این رفتارها نهادینه شده و بخشی از گنجینه ی رفتاری آنها شوند. زوج درمانگر، جدایی از دیدن مشکلات و تعارضات، باید بتواند رفتارهای سالم زوج را تشخیص دهد. این رفتارها آموختنی هستند و اگر قبلاً ایجاد شده باشند میتوانند برای ایجاد تغییرات سازنده در زندگی زوج، مورد استفاده قرار بگیرند.

انتهای مطلب /

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام