پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف – دانش آموزان پسر

عباسعلی حسین خانزاده فیروزجاه [email protected]

فرم مقدماتی

همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه

1- وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد.

2- وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد .

3- به تخریب وسایل مدرسه می پردازد.

4- به وسایل یا لباس های همکلاسی های خود آسیب می رساند.

5- به معلمان فحش و ناسزا می گوید.

6- در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.

7- با دانش آموزان یا همسالان خود دعوا می کند.

8- گوشه گیر است و دوستان اندکی دارد.

9- بدون اجازه و پنهانی از مدرسه خارج می شود.

10-بیقرار است و نمی تواند سرجای خود بنشیند.

11-با خود اشیاء برنده و خطرناک حمل می کند .

12-دروغ می گوید.

13-کم انرژی و کسل است.

14-از ورزش کردن اجتناب می کند.

15-تحرک بسیاری دارد و در کلاس آرام نمی نشیند.

16- هنگامی که معلم در حال تدریس است ، بدون اجازه کلاس را ترک می گوید.

17-با کوچک ترین سروصدا حواسش پرت می شود.

18- به درس توجه ندارد و به این طرف و آن طرف نگاه می کند.

19-ناخن جویدن دارد.

20-دست خود را گاز می گیرد.

21-وقتی ناراحت می شود ، سرخود را به دیوار می کوبد.

22-استمنا می کند.

23-به همجنس بازی تمایل دارد.

24-کم رو است و نمی تواند درخواست های خود را مطرح کند.

25- در حیاط مدرسه با دوستان خود بازی می کند .

26- وقتی با محبت چیزی از او درخواست می کنند به آن عمل می کند.

27-در صدد جلب توجه معلم است .

28-به دانش آموزان فحش و ناسزا می گوید.

29-با مسئولان مدرسه دعوا می کند .

فرم نهایی و اصلاح شده

همیشه □ اغلب موارد □ گاهی □ به ندرت □ هیچ گاه

مشکلات سلوک

1- وسایل سایر دانش آموزان را بدون اجازه بر می دارد.

2- وسایل مدرسه را با خود بدون اجازه به منزل می برد .

3- به وسایل یا لباس های همکلاسی های خود آسیب می رساند.

4- به معلمان فحش و ناسزا می گوید.

5- در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.

6- در مقابل درخواست های دیگران مقاومت و لجبازی می کند.

7- دروغ می گوید.

8- به دانش آموزان فحش و ناسزا می گوید.

9- با مسئولان مدرسه دعوا می کند .

تمایلات بزهکارانه

10-به تخریب وسایل مدرسه می پردازد.

11-بدون اجازه و پنهانی از مدرسه خارج می شود.

12-با خود اشیاء برنده و خطرناک حمل می کند .

13-هنگامی که معلم در حال تدریس است ، بدون اجازه کلاس را ترک می گوید.

14-استمنا می کند.

15-به همجنس بازی تمایل دارد.

بیقراری

16-بیقرار است و نمی تواند سرجای خود بنشیند.

17-کم انرژی و کسل است.

18-تحرک بسیاری دارد و در کلاس آرام نمی نشیند.

19-کم رو است و نمی تواند درخواست های خود را مطرح کند.

20-در صدد جلب توجه معلم است .

حواس پرتی

21-با کوچک ترین سروصدا حواسش پرت می شود.

22-به درس توجه ندارد و به این طرف و آن طرف نگاه می کند.

ماخذ : حسین خانزاده فیروزجاه ، عباسعلی و پرند ، اکرم . تهیه پرسشنامه اختلالات رفتاری دانش آموزان پسر عقب مانده ذهنی خفیف دوره راهنمایی . فصلنامه مطالعات روان شناختی . دانشگاه الزهرا . دوره 3 شماره 3 ، 1386 . صفحات 121-135

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام