صفحات اجتماعی ندای مهر
بخشش

بخشش

نقد می گوید:بخشش یک خیابان دوطرفه است.هربار کسی را می بخشیم"خود را نیز می بخشیم.اگر نسبت به دیگران تسامح کنیم"پذیرش اشتباه های خودمان آسان تر است.بدین ترتیب"بدون گناه یا تلخی می توانیم بهتر به سوی زندگی ره

یابیم.هنگامی که به خاطر ضعف بگذاریم نفرت"حسادت و عدم تسامح در پیرامون ما ارتعاش یابد"سرانجام این ارتعاشات مارا می بلعند.

بخشش پرده اثیری را پاک می کند و نور راستین الهی را به ما می نماید.

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر