سبک های شناختی و ارتباط های آن با یادگیری

Cognitive Styles and Their Connection to Learning

عنوان مقاله: سبکهای شناختی و ارتباط آنها با یادگیری 


مؤلف: دکتر داریوش نوروزی

Title: Cognitive Styles and Their Connection to Learning

Written by: Dr. D. Nourouzi
Abstract
This article deals with the educational psychological activities in the field of learning. The author draws on several cognitive styles specially their major parts, the two cognitivestyles: field-dependent and field-independent students. So cognition and cognitive styles form the basis of this article. Knowing that a student is field-dependent or independent has a considerable role in choosing teaching methods. Recognition of learner in different educational field can lead to special instructional design that facilitates his/her learning. In
this way, teaching period is shortened and learning is promoted
چکیده:
مقاله ای را که هم اکنون در اختیار دارید، از سری کارهای روانشناسی تربیتی در زمینه یادگیری است. در این مقاله به چندین نوع از سبکهای شناختی، بویژه قسمت اعظم آن که مربوط به دو نوع یادگیری وابسته به زمینه و مستقل از زمینه است، می پردازیم. در این راستا شناخت و سبکهای شناختی، بنیان اصلی این مقاله را تشکیل می دهد. دانستن این مطلب که دانش آموزی وابسته به زمینه یا مستقل از آن است، در انتخاب روش آموزش سهم بسزایی دارد. شناخت یادگیرنده در زمینه های مختلف درسی می تواند منجر به نوعی طراحی خاص آموزشی و درسی شود که موجبات تسهیل در یادگیری را فراهم می سازد. تا از این راه هم زمان آموزش را کوتاه کند و هم میزان یادگیری را افزایش دهد.
 

 

  

counseling center

استخدام روانشناس و مشاور در تهران
جستجوی روانشناس و مشاور نزدیک شما
مشاوره رایگان ندای مهر

تماسinstagramاینستاگرامwhatsappواتس اپtelegramتلگرام